Crown GroupOpen
2015Timman, GuramishviliGupta
2014Giri, JobavaMikhalevski
2013SoRodshtein
2012Nakamural'Ami, Nijboer
2011KramnikTiviakov, Van Kampen, Ernst
2010Vachier-LagraveIkonnikov, L'Ami, Ernst, Vocaturo, Bonafede
2009TiviakovHaslinger
2008SokolovNijboer, Fier, Haslinger
2007MamedyarovSafarli
2006MamedyarovCheparinov, Werle
2005HarikrishnaBaklan
2004SokolovGurevich, Zhang
2003Polgar, TimmanInarkiev, Izoria
2002AcsAlekseev
2001Polgar, Van WelyGurevich
2000KhalifmanEpishin, Dvorys
1999Timman, PolgarGurevich, Berelovich, Gofstein, Tiviakov, Kasimdzhanov
1998PolgarMikhalevsky, Reinderman, Van der Weide, Gausel
1997SutovskyOll, Psakhis, Rogers